Επανάληψη στα τρίγωνα

Crossword

Complete the crossword, then click on "Check" to check your answer. If you are stuck, you can click on "Hint" to get a free letter. Click on a number in the grid to see the clue or clues for that number.
 1    2                   
3         4      5           
  6                  7    
                    
       8   9        10        
                    
11                      
           12           
13   14                     
              15        
16                     17   
            18      19      
 20     21                  
                    
      22    23     24           
 25                     
           26     27        
                    
            28          
  29        30