Θ2009Α1Α – αριθμητικό πρόβλημα – δευτεροβάθμια εξίσωση