Συνεργατική επίλυση προβλημάτων έρευνα PISA 2015

https://www.oecd.org/pisa/data/2015-technical-report/PISA-2015-Technical-Report-Chapter-2-Test-Design-and-Development.pdf

Κανονισμός και λειτουργία ομίλων Αριστείας στα ΠΠΣ

Παράδειγμα φόρμας ομίλου: