Άδειες Αναπληρωτών 2024

Από ΔΔΕ Γ Αθήνας

Άδειες Μονίμων 2024

Διερευνώντας τον περιγεγραμμένο κύκλο ενός τετραπλεύρου

Προσέγγιση ρίζας πολυωνύμου με Bolzano για πολυώνυμα – Φύλλο εργασίας ΤΠΕ 2020

https://www.geogebra.org/m/tarqeb7d#material/mgm7qeuc

Καταλήψεις-Αναπλήρωση μαθημάτων – Τηλεκπαίδευση και απουσίες 2024

Πηγή: Καταλήψεις-Αναπλήρωση μαθημάτων – Τηλεκπαίδευση και απουσίες 2024

Introduction to Probability for Data Science

Stanley H. Chan
An undergraduate textbook on probability for data science.

https://probability4datascience.com/index.html