Γραμμικές Διοφαντικές εξισώσεις – Εξίσωση Pell

Τετράγωνο περιττού αριθμού…Θ1999Α4

Να αποδειχθεί ότι το τετράγωνο ενός περιττού αριθμού είναι της μορφής \( 8k + 1, k \in \mathbb{Z} \).

Ταυτότητες και παραγοντοποιήσεις

Μετά τις βασικές του σχολικού βιβλίου:

Να αποδειχθούν.

Εφαρμογή 1η

Αν \(a+b+c=0\), να αποδειχθεί ότι: \(a^3 + b^3 + c^3 = 3abc\)

2020113013251 Μία ανισότητα διαγωνισμών