Ταυτότητες και παραγοντοποιήσεις

Μετά τις βασικές του σχολικού βιβλίου:

Να αποδειχθούν.

Εφαρμογή 1η

Αν \(a+b+c=0\), να αποδειχθεί ότι: \(a^3 + b^3 + c^3 = 3abc\)

Αφήστε μια απάντηση