Μονότονες, συνεχείς, παραγωγίσιμες και ολοκληρώσιμες συναρτήσεις.

monotonicontinuousderivintegrfunctions

Συναρτήσεις συνεχείς και ασυνεχείς

Thomae’s functionhttps://en.wikipedia.org/wiki/Thomae%27s_function

Εϊναι μία συνάρτηση που απεικονίζει όλους τους πραγματικούς αριθμούς στο διάστημα [0,1]. Περιοδική με περίοδο 1, ασυνεχής στους ρητούς, συνεχής στους άρρητους. Δεν είναι πουθενά παραγωγίσιμη, αλλά έχει τοπικό μέγιστο σε κάθε ρητό.

Dirichlet function

Περιοδική συνάρτηση με περίοδο κάθε μη μηδενικό ρητό αριθμό.

Συναρτήσεις που ορίζονται από Ολοκληρώματα

Εργασία του συναδέλφου Αντώνη Κυριακόπουλου, από το mathematica το 2009.

CRUX MA53 – Ένα γινόμενο κλασμάτων