Από τον κύκλο στην έλλειψη

Πηγή: Ap’o ton k’uklo sthn ‘elleiyh