Πίνακας προσήμου – Πίνακας Μονοτονίας – Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας – LaTeX

  1. \usepackage{amsmath}
  2. \usepackage{amsfonts}
  3. \usepackage{amssymb}
  4. \usepackage{pgf,tikz}
  5. \usepackage{tkz-tab}
  6. \usetikzlibrary{shapes,snakes,arrows,backgrounds}
  7. \usetikzlibrary{scopes,svg.path,shapes.geometric,shadows}

\begin{tikzpicture} \tkzTabInit[espcl=1.5] {$x$ / 1 ,$x-1$ /1 , $x-2$ /1 , $P(x)$ /1 } {$-\infty$ , $1$ , $2$ , $+\infty$} \tkzTabLine{, -,z, +, t, +} \tkzTabLine{ , – , t, – , z , +} \tkzTabLine{, + , z, – , z , +} \end{tikzpicture}

 

Πηγή: Πίνακας προσήμου – Πίνακας Μονοτονίας – Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας – LaTeX

Αφήστε μια απάντηση