Μηδενικό γινόμενο μη μηδενικών συναρτήσεων

Δίνονται οι συναρτήσεις \( f(x) = x-|x| , g(x) = x + |x|\)

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση γινόμενο \(f \cdot g \) είναι η μηδενική συνάρτηση.