Θ2006Γ1 – Συναρτησιακή σχέση για σταθερή συνάρτηση.