Θ2015Β4 – Σύστημα μη γραμμικό

Κανόνας προσήμων του Descartes για πλήθος ριζών πολυωνύμων