Θ2007Α4 – Μία Διοφαντική…

Θ2001Α1

Αν για τους πραγματικούς αριθμούς \( \displaystyle{x, y, z} \) ισχύει ότι \( \displaystyle{xyz = 1} \), να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης

\( \displaystyle{K=\frac{1}{y+1-\displaystyle\frac{y}{x+1}}+ \frac{1}{z+1-\displaystyle\frac{z}{y+1}} + \frac{1}{x+1-\displaystyle\frac{x}{z+1}}} . \)

Θ2012Α3

Να απλοποιηθεί η παράσταση

\( K = \frac{a^3 + b^3 -a^2 + b^2 + (ab+b^2 ) (a-2b)}{(a+b)^2 – a – b} \)

αν ισχύει \(a+b \neq 0 ,1 \)