Προβολική γεωμετρία – Ευστάθιος Βασιλείου 2009

Από τη σελίδα του καθηγητή Ε.Βασιλείου.

http://users.uoa.gr/~evassil/proj.pdf

proj