Ασύμπτωτη καμπύλη γραφικής παράστασης

Αν γενικεύσουμε την έννοια της ασύμπτωτης για να συμπεριλάβει καμπύλες θα μπορούσαμε να γράψουμε ότι η

\( f(x) = \frac{1}{x^2 } \left| \sin(\frac{1}{x}) +2 \right| \)

έχει ασύμπτωτη στο \(+\infty\) την \(y=\frac{1}{x^2} \),

διότι \(\lim_{x\to +\infty} f(x) – y =0\)

αλλά είναι όμως μοναδική όπως η ευθεία;

https://www.geogebra.org/m/yxansf9j#material/sej93wrr

https://www.geogebra.org/classic/qa8dsxzy

2021032232711 – Μελέτη συνάρτησης με Χρυσή συμμετρία!

2021-03-22-Note-12-29-γθ2

https://www.geogebra.org/calculator/s4jh8td7

Θεώρημα Darboux – Ενδιαμέσων τιμών για την παράγωγο

Παραγωγισιμότητα και συνέχεια συνάρτησης

Εφαρμογή του βιβλίου

Διερεύνηση…

Διερευνήστε την επίδραση της παραμέτρου α στη συνάρτηση εδώ.

Όριο στο άπειρο δε σημαίνει απαραίτητα γνησίως αύξουσα συνάρτηση – Υλικό Διδασκαλίας Σ.Χασάπη και άλλων συναδέλφων

Πηγή: Όριο στο άπειρο δε σημαίνει απαραίτητα γνησίως αύξουσα συνάρτηση – Υλικό Διδασκαλίας Σ.Χασάπη και άλλων συναδέλφων

Θεωρητικές επισημάνσεις, ισχυρισμοί και αντιπαραδείγματα για την κατανόηση της θεωρίας περί του ορίου συναρτήσεων Στο σημε

Πηγή: ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 [06

(146) Σύνθεση συναρτήσεων => Ισότητα συναρτήσεων – mathematica.gr

Έστω οι συναρτήσεις $$f, g, h$$ με κοινό πεδίο ορισμού το $$\mathbb{R}$$.

Αν ισχύει $$g\circ f =h\circ f$$ και επιπλέον η $$f$$ έχει για σύνολο τιμών το $$\mathbb{R}$$ να αποδείξετε ότι:

$$g=h$$.

Παίρνουμε τυχόν $$x$$ για το οποίο υπάρχει $$y$$ με $$f(y)=x$$ και τότε $$g(x)=g(f(y))=h(f(y))=h(x)$$.

Να επισημάνω εδώ, κάτι που συχνά μπερδεύει και ξεχνιέται από τους μαθητές μας γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δίνεται ότι το σύνολο τιμών της $$f: f(D_f ) = \mathbb{R}$$, διότι μέσω αυτού οι δύο συναρτήσεις $$h,g$$ λαμβάνουν όλες τις τιμές του πεδίου ορισμού τους που ειναι το $$\mathbb{R}$$ και έτσι εξασφαλίζεται η ισότητά τους.

Πηγή: (146) Σύνθεση συναρτήσεων => Ισότητα συναρτήσεων – mathematica.gr

Εφαπτομένη και κυρτότητα

Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα Δ και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του. Αν για οποιαδήποτε δυο διακεκριμένα εσωτερικά σημεια x, α του Δ ισχύει ότι:

$$f(x) > f’ (α) (x – α) + f(α)$$

να αποδείξετε ότι η $$f’$$ είναι γνησίως αύξουσα και να δώσετε γεωμετρική ερμηνεία.

Λύση από Σπύρος Γλένης