Θ2015Β4 – Σύστημα μη γραμμικό

Θ2006Γ2 – Εκθετική εξίσωση ακεραίων

Θ2011Α3 – Παραμετρική πρωτοβάθμια εξίσωση