Θ2006Γ2 – Εκθετική εξίσωση ακεραίων

Γραμμικές Διοφαντικές εξισώσεις – Εξίσωση Pell

Μη γραμμικές Διοφαντικές εξισώσεις…

Θ2007Α4 – Μία Διοφαντική…