Τυπολόγιο Ανισοτήτων 2020 ΧΑΣΑΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ15731ΦΥΛΛΑΔΙΟ433921573143392

Τυπολόγιο Ανισοτήτων 2018

Τυπολόγιο Ανισοτήτων ΧΑΣΑΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ15731ΦΥΛΛΑΔΙΟ433921573143392%0a

Μη γραμμικές Διοφαντικές εξισώσεις…

Ένα σύστημα φυσικών αριθμών.

Τετράγωνο περιττού αριθμού…Θ1999Α4

Να αποδειχθεί ότι το τετράγωνο ενός περιττού αριθμού είναι της μορφής \( 8k + 1, k \in \mathbb{Z} \).

Ε2001γ4

(α) Να αποδείξετε ότι για κάθε θετικό ακέραιο n ισχύει ότι:

\( \left(\frac{2n}{2n+1} \right)^{2}<\frac{n}{n+1} \)

(β) Να αποδείξετε ότι:

\( (\frac{2}{3}.\frac{4}{5}.\frac{6}{7}. … .\frac{2000}{2001})^{2}<\frac{1}{1001} \)

Θ2007Α4 – Μία Διοφαντική…

Θ2001Α1

Αν για τους πραγματικούς αριθμούς \( \displaystyle{x, y, z} \) ισχύει ότι \( \displaystyle{xyz = 1} \), να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης

\( \displaystyle{K=\frac{1}{y+1-\displaystyle\frac{y}{x+1}}+ \frac{1}{z+1-\displaystyle\frac{z}{y+1}} + \frac{1}{x+1-\displaystyle\frac{x}{z+1}}} . \)